Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

0

سبد خرید شما خالی است.

Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

نوشته بلاگ

تاسیس مرکز مشاوره و خدمات کارافرینی حوزه سلامت

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاءسلامت در ایجاد جامعه ای پویا و پایدار ، ضرورت دارد مرکز مشاوره و کارآفرینی به منظور راهنمایی برای ایجاد کسب و کارهای مستقل در حوزه بهداشت و درمان راه اندازی شود.

اهداف :
– توسعه فعالیت های کارآفرینانه به توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور
– افزایش سهم فعالیت های کار آفرینانه در تولید ناخالص داخلی
– ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت های کارآفرینانه و تولید
– ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده ،کارآفرینان و متقاضیان ایجاد بنگاه های اقتصادی

زمینه های فعالیت مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سلامت :
1- ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با حرف پزشکی
2- اجرای طرح های کسب وکار برای صاحبان ایده های نو آورانه
3- هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نو آورانه و بازار پذیر کسب و کار حوزه سلامت
4- ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی
5- ارائه راهکارهای تامین مالی طرح های نوآورانه
6- ارزیابی همه جانبه ( فنی – اقتصادی ) طرح های نو آورانه و تبین فرایندهای مدت و شاخص های سود آوری
7- ارایه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین ، به کارگیری تکنولوژی مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی
8- ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی ، برنامه ریزی و مدیریتی
9- ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف

درج دیدگاه